Thông báo cung cấp tài khoản chuyển khoản HB TCXH HK2/14-15 và HB KKHT HK1/14-15

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN             

                                                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  06  năm 2015


                                         THÔNG BÁO

   

  Nhà trường tiến hành chuyển học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 NH 2014-2015, trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2014-2015 vào tài khoản của sinh viên (danh sách đính kèm). Đề nghị sinh viên kiểm tra và bổ sung số tài khoản theo chi tiết sau:

- Tên chủ tài khoản  (tên sinh viên)

- Số tài khoản

- Tên Ngân hàng

- Chi nhánh ngân hàng  (nơi sinh viên mở tài khoản)
 - Mã số sinh viên

Thời gian: từ ngày 10/06/2015 đến hết ngày 26/06/2015.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng thông báo.

 

                                                                                                                                            Phòng Kế hoạch-Tài chính 

Bước 1: Kiểm tra tên trong danh sách học bổng theo đúng loại học bổng
theo đúng học kỳ và năm học được nhận (kể cả những SV sai tài khoản)

Bước 2: Sau đó thực hiện việc cung cấp thông tin tài khoản trực tuyến theo:

Danh sách Học bổng KKHT HK1(14-15) Xem danh sách => Cung cấp tài khoản

Danh sách Học bổng TCXH HK2(14-15) Xem danh sách => Cung cấp tài khoản
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.