Thông báo cung cấp tài khoản chuyển khoản HB CNTN, TCXH và HB KKHT các năm

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN             

                                                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng  8  năm 2014

 THÔNG BÁO

   Nhà trường tiến hành chuyển học bổng khuyến khích học tập các năm, học bổng lớp Cử nhân tài năng và trợ cấp xã hội các năm vào tài khoản của sinh viên (danh sách đính kèm). Đề nghị sinh viên kiểm tra và bổ sung số tài khoản theo chi tiết sau:

- Tên chủ tài khoản  (tên sinh viên)

- Số tài khoản

- Tên Ngân hàng

- Chi nhánh ngân hàng  (nơi sinh viên mở tài khoản)
 - Mã số sinh viên

Thời gian: từ ngày 15/8/2014 đến hết ngày 25/8/2014.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng thông báo.

 

                                                                                                                                            Phòng Kế hoạch-Tài chính 

Bước 1: Kiểm tra tên trong danh sách học bổng theo đúng loại học bổng
theo đúng học kỳ và năm học được nhận (kể cả những SV sai tài khoản)

Bước 2: Sau đó thực hiện việc cung cấp thông tin tài khoản trực tuyến theo:


Danh sách Học bổng CNTN HK2(12-13) Xem danh sách => Cung cấp tài khoản
Danh sách Học bổng KKHT HK1(12-13)T2-T6.2013 Xem danh sách => Cung cấp tài khoản
Danh sách Học bổng KKHT HK2(11-12) T1-2013 Xem danh sách  => Cung cấp tài khoản
Danh sách Học bổng KKHT HK2(12-13)T9-T01.2014 Xem danh sách => Cung cấp tài khoản
Danh sách Học bổng KKHT HK1(13-14) Xem danh sách  => Cung cấp tài khoản
Danh sách Học bổng TCXH HK1(13-14) Xem danh sách  => Cung cấp tài khoản
Danh sách Học bổng TCXH HK2(13-14) Xem danh sách => Cung cấp tài khoản


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.