Giới thiệu chung

1. TỔNG QUAN VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Tp. HCM được thành lập năm 1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp Tp. HCM, theo đó phòng Kế hoạch – Tài chính mà tiền thân là phòng Tài vụ được hình thành và bắt đầu hoạt động từ quý 3 năm 1996.

1.1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Phòng Kế hoạch –Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch và quản lý các nguồn kinh phí theo qui định của Nhà nước, của ĐHQG-HCM và của Nhà trường.

Những nhiệm vụ chủ yếu:
1. Tổ chức công tác lập dự toán, kế toán, báo cáo quyết toán hàng quý và năm các nguồn kinh phí theo qui định của Nhà nước.

2. Quản lý việc tiếp nhận, sử dụng và quyết toán theo quy định Nhà nước các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp.

3. Quản lý theo qui chế của Nhà trường các hoạt động đào tạo có thu, phần đóng góp nghĩa vụ của các trung tâm và dịch vụ. Báo cáo quyết toán các nguồn thu sự nghiệp theo năm học.

4. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo dõi, ghi chép theo yêu cầu nghiệp vụ đúng với qui định của Bộ Tài chính và của ĐHQG-HCM.

5. Phối hợp các đơn vị chức năng hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra tài chính các đơn vị có thu của trường.
1.2. QUY MÔ CÔNG VIỆC

1.2.1. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí hoạt động của trường bao gồm kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, các nguồn thu sự nghiệp (học phí, lệ phí), kinh phí dự án, tài trợ của các tổ chức nước ngoài và nguồn kinh phí khác (các khoản thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ, liên kết đào tạo nước ngoài, các khoản thu khác). Trong tất cả các nguồn kinh phí của trường, kinh phí ngân sách Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp (học phí, lệ phí) theo quy định Nhà nước. Hàng năm được dự toán, phân bổ cho các hoạt động của trường như chi con người, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi NCKH, chi tăng cường CSVC, chi khác theo kế hoạch hoạt động của trường và được hạch toán theo qui định của Nhà nước về chế độ kế toán, chịu sự kiểm soát chi của kho bạc Nhà nước.

1.2.2. Nhiệm vụ công tác
Phòng Kế hoạch – Tài chính có nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoạt động tài chính của đơn vị dự toán cấp 3 theo các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế của Nhà trường. Là phòng nghiệp vụ, cho nên tuy công việc mỗi người đảm nhận có khác nhau, qui mô công việc của Nhà trường ngày càng tăng, nhưng đơn vị luôn phải thực hiện các nhiệm vụ mà nghiệp vụ tài chính qui định
 

1.3. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Tính đến nay, số lượng CBVC làm việc tại phòng là 12 người, hầu hết đều tốt nghiệp chuyên ngành tài chính - kế toán. Trong những năm qua, với sự nỗ lực làm việc của các CBVC, phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Danh sách CBVC của phòng: Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.