Chiến lược - Phòng Kế Hoạch Tài Chính

2. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA PHÒNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
Kế hoạch chiến lược của Phòng nhằm phát triển hoạt động tài chính trường, được xây dựng trên cơ sở kế hoạch chiến lược của Trường giai đoạn 2011-2015.

2.1. PHÂN TÍCH SWOT
2.1.1. Điểm mạnh
CBVC làm việc tại phòng hầu hết đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – tài chính, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận và năng động. Thường xuyên trau dồi kiến thức nhằm nâng cao nghiệp vụ của mình trong lĩnh vực kế toán - tài chính để hoàn thành tốt công việc được giao.

2.1.2. Điểm yếu
Khả năng tổng hợp và làm báo cáo của CBVC của phòng còn yếu, công việc này chỉ tập trung vào một số đối tượng trong phòng. Trình độ công nghệ thông tin của CBVC phòng còn bị hạn chế.

2.1.3. Cơ hội
Xu hướng mở rộng tự chủ trong các trường đại học, trong đó có tự chủ về tài chính.
(Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đại học. Hiện Bộ Tài chính tổ chức điều tra, thu thập thông tin về tình hình thực hiện chính sách tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đối với một số cơ sở giáo dục đại học công lập).

2.1.4. Thách thức
Nhu cầu phát triển của Nhà trường về đội ngũ CBVC và cơ sở vật chất để tăng chất lượng đào tạo nhanh hơn tốc độ tăng các nguồn thu của trường. Trong khi đó, Nhà trường vẫn phải đảm bảo thu nhập của CBVC.

2.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ
- Tăng cường các nguồn lực tài chính, cả về quy mô và cơ cấu.
- Các nguồn lực tài chính được phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả và đúng quy định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác của nhà trường với quy mô ngày càng phát triển; hướng đến từng bước tăng cường cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao thu nhập cho CBVC, phấn đấu đưa thu nhập của cán bộ cơ hữu của trường đạt mức cao hàng đầu trong các thành viên của ĐHQG-HCM

2.3. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP

2.3.1. Kế hoạch thu giai đoạn 2011-2015


2.3.1.1. Ngân sách nhà nước

Vốn đầu tư phát triển: đẩy mạnh công tác xây dựng của dự án thành phần QG-HCM-08 nhằm giải ngân đúng tiến độ (phối hợp với phòng Quản trị - Thiết bị).

Đẩy mạnh việc xây dựng các dự án phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học sử dụng kinh phí nhà nước (phối hợp với phòng Quản lí khoa học - Dự án).

2.3.1.2. Nguồn thu sự nghiệp
Điều chỉnh mức thu học phí các hệ đào tạo theo lộ trình của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ (phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Sau đại học).

Mở rộng hoạt động loại hình trung tâm, dịch vụ. Tạo điều kiện và hỗ trợ hoạt động cho các trung tâm nghiên cứu khoa học, sau thời gian ổn định và phát triển, phấn đấu đóng góp nguồn thu cho trường (phối hợp với các Trung tâm, Khoa).

Mở rộng hoạt động liên kết đào tạo trong và ngoài nước, kể cả các loại hình đào tạo ngắn hạn nhằm tăng nguồn thu. Khai thác các thế mạnh của trường để tìm kiếm các nguồn tài trợ quốc tế và trong nước (phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế - Phát triển dự án quốc tế).

2.3.2. Kế hoạch chi giai đoạn 2011-2015

2.3.2.1. Hiệu quả hoá chi tiêu, tin học hoá công tác quản lý tài chính

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng các biện pháp thiết thực.

- Cân đối hợp lý cơ cấu chi cho con người, cơ sở vật chất, nghiệp vụ chuyên môn và chi khác.

- Kế hoạch hoá việc sử dụng các nguồn kinh phí ở các đơn vị trong trường.

- Có biện pháp hạn chế nợ tạm ứng quá hạn.

- Thực hiện việc công khai tài chính theo quy định.

- Củng cố, xây dựng mới các phần mềm quản lý tài chính cho phù hợp với quy mô của nhà trường.

2.3.2.2. Cơ cấu chi2.3.3. Kế hoạch phát triển nhân sự

2.3.3.1. Dự kiến số lượng CBVC của đơn vị giai đoạn 2011-2015

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.